Optimizing the early years of children’s lives is the best investment we can make as a society in ensuring their future success දරුවන්ගේ ජීවිතයේ මුල් වසර ප්‍රශස්ත කිරීම ඔවුන්ගේ අනාගත සාර්ථකත්වය සහතික කිරීම සඳහා සමාජයක් ලෙස අපට කළ හැකි හොඳම ආයෝජනයයි.


Dear friends, please note that this blog is the only website of this project.

Friday, October 16, 2015

Home

This project is basically carrying out awareness raising among the society in child protection and consequences of violence against children. Our vision is to make our country a better place for everyone by making safe, secure, and stable environment to our children. We believe the changes that happen before birth and in the early years of life impact us all and shape who we become as adults...." In this program we also invite members of the “Police Department” to deliver a speech about child rights and law.


All project activities are based on Awareness raising among parents (guardian), children, teachers and communities on 
child protection and 
consequences of violence against children.
Most of the time, kids are abused by their close relatives , family friends and neighbours
Some of these cases take place at their own homes.
Many times, people who abuse children have been abused when they were children.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world
Nelson Mandela
Education for drug addicts (youth and parents) about child protection and development and also how to be sensitive to their own children.
  


Our project activities are as follows:

• Educating the society on mental and physical growth of a child and how to protect children from all kinds of domestic violence. (Child protection education is especially for the primary school teachers and parents)

• Educating pregnant mothers and fathers based on early childhood development and child care, specially fathers' involvement in early childhood development, role and responsibilities as a parent / (guardian) or teacher on Child protection

• Teach children to be safe without scaring them, and also how to recognize unsafe situations and to use their own safety skills.

• Reports all about dangerous environment to a child and clear them

Education for parents and guardians 
about child protection and child care.මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි දී, පහත සදහන් සේවාවන් ඉටු කිරිමට නියමිතයි.

1) කුස තුලදී පටන් දරුවන් රැකබලා ගත යුතු ආකාරය, පියවරුන්ගේ වගකීම් ඇතුළුව ගැබිණි මාතාවන් සහ පියවරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. (මෙහිදී දරුවාගේ ශාරීරික, මානසික සහ පෞර්‍ෂත්ව සංවර්ධනය, නිසි පෝෂණය, යහපත් ජිවන රටාවන් ඇතුළුව දරුවාගේ රැකවරණය පිළිබඳ විශේෂයෙන් දෙමව්පියන් දැනුවත් කෙරේ.)

2) දරුවන්ට අනතුරු සහිත අවදානම් ස්ථානයන් හදුනා ගෙන ඒ පිලිබඳ අදාල අංශ වෙත වාර්තා කිරීම සහ එම අනතුරු ස්ථාන නිරවුල් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

3) සියලු ආකාරයේ ළමා අපචාර වලින් දරුවන් ආරක්‍ෂා කිරීම සම්බන්ධව දෙමව්පියන් සහ පෙර පාසල් ගුරු භවතුන් දැනුවත් කිරීම.


4) ළමා අපචාර අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා හදුනා ගැනීම සහ අපචාර වලින් ආරක්‍ෂා වීම සම්බන්ධව සමාජය කෙරෙහි බියක් ඇති නොවන පරිදි, දරුවන් දැනුවත් කිරීම.

                                                                                                                           

                                                     මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් ළමා ආරක්‍ෂාව සහ දරුවන්ට විරුද්දව සිදුවන සියලු ආකාර ප්‍රචණ්ඩ  ක්‍රියා  වැළැක්වීම, ඒවායෙහි ප්‍රතිවිපාක සහ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳ මූලික වශයෙන් සමාජය දැනුවත් කිරීම සිදු කරයි. අපගේ දැක්ම අපේ රටේ අපේ දරුවන්ට සුරක්‍ෂිත, හා ස්ථාවර පරිසරයක් ඇති කිරීම තුලින් අපේ රට සියලු දෙනාටම යහපත් ස්ථානයක් බවට පත් කිරීමයි.


Education for children and parents 
about child protection and development.


Program on how to develop skills, knowledge and capabilities 
of a child relating to be safety.


 Programmes organized in collaboration with the Ministry of Health Sri Lanka
Educating pregnant mothers and fathers based on early childhood development and child care, specially fathers' involvement in early childhood development, role and responsibilities as a parent on Child protectionகுழந்தை அபிவிருத்தி  மற்றும் பாதுகாப்பு சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு செயற்திட்டம் 

1) தாயின் கருவிலிருந்தே  குழந்தை பாதுகாக்கப்பட  வேண்டிய  விதம் தந்தைமார்களின்  பொறுப்புகள் அத்துடன் கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள் மற்றும் தந்தையர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்சிகளை நடாத்தல் .

2) குழந்தைகளுக்கு ஏற்படகுடிய விபத்துகள் மற்றும் ஆபத்து நிறைந்த இடங்களை இனங்கண்டு அதனை பற்றி சம்பந்தப்பட பிரிவுகளுக்கு அறிவித்தலும் அவ்வாறான இடங்களை இல்லாதொழித்தலுக்காக நடவடிக்கை எடுத்தலும் . 

3) அனைத்து வகைகளினால் பாதிக்கபடும் குழந்தைகளை பாதுகாத்தல் பற்றி பெற்றோர்களுக்கும்  முன்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கும்  விழிபுணர்வு ஏற்படுத்தல்.  

4) குழந்தை துன்புறுத்தல் ஏற்படும் சமீகைகளை அறிந்து கொள்ளல் மற்றும் துன்புறுத்தல்ளில் இருந்து  எவ்வாறு தப்புதல் அத்துடன் சமூகத்தைப் பற்றிய  பயம் ஏற்டாத வகையில் குழந்தைகளுக்கு   விளங்கப்படுத்தல்.

Parental awareness raising programme to the 
"tsunami victim" families 


Assisting and giving support to the Non Government and Government 
Social Welfare Organizations operating in Sri Lanka
Awareness raising programme to the government staff (Bellanthara and Gangodawila) about Early Childhood Development, Child Protection and Rehabilitation - 2 Sessions.